ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Příspěvková organizace Sociální služby Slezská Ostrava nabízí, seniorům a osobám se zdravotním postižením, odlehčovací pobytovou službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována na oddělení odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 119, Ostrava Muglinov, v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytovanou službou se snažíme uživatelům pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou buď dlouhodobými závažnými zdravotními obtížemi nebo neočekávaným zhoršením zdravotního stavu, nabídnout jim na přechodnou dobu kvalitní a důstojné prostředí a pomoc, za účelem odlehčení pečujícím osobám.

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením v rámci Moravskoslezského kraje.

Poskytování služby je zajišťováno zaměstnanci oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby 24 hodin denně v rámci nepřetržitého provozu. Uživatelům nabízíme ubytování, pravidelnou stravu a pitný režim, zajištění potřebných úkonů poskytovaných odlehčovací pobytovou službou, zájmovou a aktivizační činnost, nácvik motoriky, drobnou pomoc při rehabilitaci a další činnosti.

Provoz odlehčovací pobytové služby je zabezpečován dle písemně stanovených pravidel a v souladu s hygienickými předpisy (materiální vybavení a provozní podmínky jsou přizpůsobené předepsaným normám, je stanoven postup zaměstnanců při přípravě a výdeji jídla, provozní řád, sanitární řád a metodické postupy pro provádění úkonů odlehčovací pobytové služby). Uživatelé i pečující osoby mají právo se na požádání s těmito písemnými dokumenty seznámit a nahlížet do nich.

CÍLE ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

 • odlehčit pečujícím fyzickým osobám a poskytnout jim prostor pro nezbytný odpočinek či řešení neodkladných osobních záležitostí
 • zabezpečit potřebnou péči uživateli po nezbytnou dobu, kdy nemůže být pro různé překážky zajištěna ze strany pečující osoby v domácím prostředí (pro nemoc, pobyt v nemocnici, lázních, dovolená, výkon pracovní činnosti atd.)

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

 1. Respektování volby uživatele – odlehčovací pobytovou službu poskytujeme na základě vlastního rozhodnutí uživatele, v souladu s vnitřními pravidly oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby.
 2. Dodržování práv uživatele – respektujeme a podporujeme individualitu, práva a odpovědnost uživatele služby.
 3. Naplňování cílů odlehčovací pobytové služby a cílů uživatelů – službu poskytujeme tak, aby docházelo jak k naplňování cílů služby samotné, tak také k naplňování osobních cílů uživatelů služby
 4. Individuální přístup – dbáme na individuální přístup ke každému, a to od počátku jednání, plánování služby, až k individuálnímu poskytování služeb pracovníkem v sociálních službách.
 5. Zaměření na všechny stránky osobnosti – na uživatele služby pohlížíme komplexně, podporujeme jeho dovednosti a schopnosti (zaměření na jeho celistvost).
 6. Individuální plánování služby – odlehčovací pobytovou službu poskytujeme dle individuálních potřeb uživatele a v souladu s vnitřními předpisy pro poskytování odlehčovací pobytové služby.
 7. Spolupráce s institucemi, organizacemi a ostatními osobami – poskytování odlehčovací pobytové služby je založeno na vzájemné spolupráci mezi námi a uživatelem, lékařem, rodinou a dalšími účastníky.
 8. Jasná pravidla – odlehčovací pobytovou službu poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb tak, aby vzbuzovala důvěryhodnost a dosahovala úrovně profesionální péče (profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků). Jsou stanovena jasná pravidla pro uživatele a poskytovatele.
 9. Diskrétnost – zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost sdělení uživatelů, dbát na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby.

POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací pobytové služby je podpora pečujících osob tím, že na předem stanovenou dobu, poskytne profesionální a důstojnou pomoc a péči, jejich blízkým seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu překážek, které snižují jejich soběstačnost a nemohou tak již zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Poskytovaná péče je uživatelům nabízena na přechodnou dobu v situacích, kdy nemůže být péče zabezpečena ze strany pečující osoby (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici, výkon pracovní činnosti atd.). Součástí poskytování služby je poskytování základního sociálního poradenství zájemcům o službu a uživatelům a také jejich rodinám a blízkým. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Odlehčovací pobytová služba je určena seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a kteří nemohou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby ani za předpokladu zajištění terénních sociálních služeb.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které mají těžké psychické postižení nebo demenci, jejichž potřeby nejsme schopni v našem zařízení naplnit. (Jedná se zejména o chodící a pohyblivé osoby s demencí či jinou poruchou vyžadující nepřetržitý dohled personálu, jimž z důvodu charakteru služby nejsme schopni zajistit bezpečí a potřebnou péči).

Poskytnutí služby se dle §36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách vylučuje u osob:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití

MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ OPS, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Odlehčovací pobytová služba se poskytuje na oddělení odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglinov. Služba je poskytována 24 hodin denně v rámci nepřetržitého provozu. Služba se sjednává dle potřeby žadatele, maximálně však na dobu 3 kalendářních měsíců. V odůvodněných případech je možné dobu pobytu prodloužit.  

PROVOZNÍ DOBA ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

Nepřetržitý provoz:

Pondělí - pátek:      ranní směna od 06.00 hodin do 14.00 hodin
                                 odpolední směna od 14.00 hodin do 22.00 hodin
                                 noční směna od 22.00 hodin do 06.00 hodin

So, Ne, ve svátek:   ranní směna od 06.00 hodin do 18.00 hodin
                                  odpolední směna od 18.00 hodin do 06.00 hodin 

KAPACITA ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY
14 lůžek

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Odlehčovací pobytová služba je poskytována v objektu DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov, v prvním patře budovy. Sídlo Odlehčovací pobytové služby je dostupné místní hromadnou dopravou ze zastávky Ostrava – Mexiko. Budova je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a je svěřena příspěvkové organizaci Sociální služby Slezská Ostrava na základě smlouvy o výpůjčce prostor.

Na oddělení je uživatelům k dispozici 7 dvoulůžkových pokojů. Ve dvou případech je jeden pokoj průchozí. Uživatelé mají na oddělení k dispozici 3 bezbariérová sociální zařízení vybavená sprchovými kouty, WC mísami a umyvadly. Do všech částí oddělení je zajištěn bezbariérový přístup, vše je upraveno a přizpůsobeno podmínkám stanoveným hygienickými právními předpisy.

Na oddělení je rovněž zpřístupněna společenská místnost určena pro výdej jídla a různorodou zájmovou a aktivizační činnost uživatelů.

Každý uživatel má na pokoji k dispozici polohovací lůžko, vlastní skříň, uzamykatelný noční stolek, polici s nočním osvětlením a další příslušenství. Lůžka jsou vybavena tzv. el. přivolávačem, který při užití přivolá okamžitou pomoc pracovníka v sociálních službách. Uživatelé mají k dispozici také přenosné signalizační zařízení – signalizační náramky. Na oddělení je možné rovněž využívat různé kompenzační pomůcky (chodítka, mechanický invalidní vozík, toaletní židle a další pomůcky) a polohovací pomůcky.

O přidělení konkrétního pokoje a lůžka se rozhoduje na základě dohody s přihlédnutím ke skutečnému zdravotnímu stavu uživatele v den nástupu. V případě podstatné změny zdravotního stavu (zlepšení, zhoršení) si poskytovatel vyhrazuje právo po předchozím projednání s uživatelem změnit konkrétní místo jeho pobytu.

Na oddělení odlehčovací pobytové služby je zákaz kouření. Uživatelé mohou kouřit v prostoru před budovou, eventuálně v altánku, který je umístěn v zahradě za budovou.

KONTAKTY

Mgr. Darina Kolková

vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby

Adresa: DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 245 502, 602 369 430
E-mail: dkolkova@ssso.cz 

Mgr. Eliška Badurová

sociální pracovník

Adresa: DPS Hladnovská 757/119a , Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 613 711, 725 567 937
E-mail: ops@ssso.cz 

Milada Pustková, DiS.

metodik

Adresa: DPS Hladnovská 757/119, Ostrava - Muglinov
Tel.: 770 130 175 
E-mail: mpustkova@ssso.cz 

PRACOVNÍCI PŘÍMÉ PÉČE

Adresa: DPS Hladnovská 757/119, Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 242 257

Odlehčovací pobytová služba

DPS Hladnovská 119, O. Muglinov

Tel.: 596242257  


KDE NÁS NAJDETE

Trolejbusová zastávka č. 105 - MEXIKO


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu