ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

POPIS POSKYTOVANÉ ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace nabízí prostřednictvím oddělení sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům odlehčovací pobytovou službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována na oddělení lůžek odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 119, O. Muglinov v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytovanou službou se snažíme uživatelům pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou buď dlouhodobými závažnými zdravotními obtížemi nebo neočekávaným zhoršením zdravotního stavu a nabídnout jim na přechodnou dobu kvalitní a důstojné prostředí a pomoc, za účelem odlehčení pečujícím osobám.

Uživatel má právo požádat v době pobytu na oddělení o poskytnutí kteréhokoliv úkonu ze základních činností odlehčovací pobytové služby dle svých potřeb.

CÍLE ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

 • odlehčit pečujícím fyzickým osobám a poskytnout jim prostor pro nezbytný odpočinek či řešení neodkladných osobních záležitostí
 • zabezpečit potřebnou péči uživateli po nezbytnou dobu, kdy nemůže být pro různé překážky zajištěna ze strany pečující osoby v domácím prostředí (pro nemoc, pobyt v nemocnici, lázních, dovolená, výkon pracovní činnosti atd.)

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

 • Respektování volby uživatele - odlehčovací pobytovou službu poskytujeme na základě vlastního rozhodnutí uživatele, v souladu s vnitřními předpisy oddělení odlehčovací pobytové služby.
 • Dodržování práv uživatele - respektujeme a podporujeme individualitu, práva a odpovědnost uživatele služby.
 • Naplňování cílů odlehčovací pobytové služby a cílů uživatelů - službu poskytujeme tak, aby docházelo jak k naplňování cílů služby samotné, tak také k naplňování osobních cílů uživatelů služby.
 • Individuální přístup - dbáme na individuální přístup ke každému, a to od počátku jednání, plánování služby, až k individuálnímu poskytování služeb pracovníkem v sociálních službách.
 • Zaměření na všechny stránky osobnosti - na uživatele služby pohlížíme komplexně, podporujeme jeho dovednosti a schopnosti (zaměření na jeho celistvost).
 • Individuální plánování služby - odlehčovací pobytovou službu poskytujeme dle individuálních potřeb uživatele a v souladu s vnitřními předpisy pro poskytování odlehčovací pobytové služby.
 • Spolupráce s institucemi, organizacemi a ostatními osobami - poskytování odlehčovací pobytové služby je založeno na vzájemné spolupráci mezi pracovníky a uživatelem, lékařem, rodinou a dalšími účastníky.
 • Jasná pravidla - odlehčovací pobytovou službu poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb tak, aby vzbuzovala důvěryhodnost a dosahovala úrovně profesionální péče (profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků). Jsou stanovena jasná pravidla pro uživatele a poskytovatele.
 • Diskrétnost - zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnosti sdělení uživatelů, dbát na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby.

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací pobytové služby je podpora pečujících osob tím, že na předem stanovenou dobu poskytne profesionální a důstojnou pomoc a péči jejich blízkým seniorům a zdravotně postiženým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu překážek, které snižují jejich soběstačnost a nemohou tak již zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Poskytovaná péče je uživatelům nabízena na přechodnou dobu v situacích, kdy nemůže být péče zabezpečena ze strany pečující osoby (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici, výkon pracovní činnosti atd.). Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství zájemcům o službu a uživatelům a také jejich rodinám a blízkým. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Odlehčovací pobytová služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a kteří nemohou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení zůstat sami ve svém domácím prostření bez pomoci jiné fyzické osoby ani za předpokladu zajištění terénních sociálních služeb.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které mají těžké psychické postižení nebo demenci, jejichž potřeby nejsme schopni v našem zařízení naplnit. (Jedná se zejména o chodící a pohyblivé osoby s demencí či jinou poruchou vyžadující nepřetržitý dohled personálu, jimž z důvodu charakteru služby nejsme schopni zajistit bezpečí a potřebnou péči).

Poskytnutí služby se dle §36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách vylučuje u osob:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití

MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ OPS, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Odlehčovací pobytová služba se poskytuje na oddělení odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 757/119a, O.Muglinov 24 hodin denně v rámci nepřetržitého provozu. Služba se sjednává dle potřeby žadatele, maximálně však na dobu 3 kalendářních měsíců. V odůvodněných případech je možné dobu pobytu prodloužit. Služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům obcí v rámci Moravskoslezského kraje. 

PROVOZNÍ DOBA ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY

Nepřetržitý provoz:

Pondělí - pátek: ranní směna od 06.00 hodin do 14.00 hodin

odpolední směna od 14.00 hodin do 22.00 hodin

noční směna od 22.00 hodin do 06.00 hodin

So, Ne, ve svátek: ranní směna od 06.00 hodin do 18.00 hodin

odpolední směna od 18.00 hodin do 06.00 hodin

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Odlehčovací pobytová služba je poskytována v objektu DPS Hladnovská 757/119a, O. Muglinov. Budova je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřena příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce prostor. Oddělení se skládá celkem ze sedmi dvoulůžkových pokojů (v případě aktuální potřeby provozu může být jeden pokoj upraven na třílůžkový), které jsou vybaveny potřebným nábytkem, polohovacími elektrickými lůžky a dalším příslušenstvím.

Součástí dvou pokojů je vždy sociální zařízení určené pro potřeby uživatelů. Do všech částí oddělení je zajištěn bezbariérový přístup, vše je upraveno a přizpůsobeno podmínkám stanoveným hygienickými právními předpisy.

Na oddělení je rovněž zpřístupněna společenská místnost určena pro výdej jídla a různorodou zájmovou a aktivizační činnost uživatelů.

Každý uživatel má na pokoji k dispozici polohovací lůžko, vlastní skříň, uzamykatelný noční stolek, polici s nočním osvětlením a další příslušenství. Lůžka jsou vybavena tzv. el. přivolávačem, který při užití přivolá okamžitou pomoc pracovníka v sociálních službách.

Na oddělení je možné rovněž využívat různé kompenzační pomůcky (chodítka, mechanický invalidní vozík, pojízdné WC a další pomůcky).

O přidělení konkrétního pokoje a lůžka se rozhoduje na základě dohody s přihlédnutím ke skutečnému zdravotnímu stavu uživatele v den nástupu. V případě podstatné změny zdravotního stavu (zlepšení, zhoršení) si poskytovatel vyhrazuje právo po předchozím projednání s uživatelem změnit konkrétní místo jeho pobytu.

Poskytování služby je zajišťováno zaměstnanci oddělení sociálních služeb 24 hodin denně v rámci nepřetržitého provozu. Uživatelům nabízíme ubytování, pravidelnou stravu a pitný režim, zajištění potřebných úkonů odlehčovací služby, zájmovou a aktivizační činnost, nácvik motoriky, drobnou rehabilitaci a další činnosti.

Provoz odlehčovací pobytové služby je zabezpečován dle písemně stanovených pravidel a v souladu s hygienickými předpisy (materiální vybavení a provozní podmínky přizpůsobené předepsaným normám, stanovený postup zaměstnanců při přípravě a výdeji jídla, provozní řád, sanitární řád, metodické postupy pro provádění úkonů odlehčovací pobytové služby). 

KONTAKTY

Mgr. Darina Kolková

vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby

Adresa: DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 245 502, 602 369 430
E-mail: dkolkova@ssso.cz 

Mgr. Eliška Badurová

sociální pracovník

Adresa: DPS Hladnovská 757/119a , Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 613 711, 725 567 937
E-mail: ops@ssso.cz 

Milada Pustková, DiS.

metodik

Adresa: DPS Hladnovská 757/119, Ostrava - Muglinov
Tel.: 770 130 175 
E-mail: mpustkova@ssso.cz 

PRACOVNÍCI PŘÍMÉ PÉČE

Adresa: DPS Hladnovská 757/119, Ostrava - Muglinov
Tel.: 596 242 257

Odlehčovací pobytová služba

DPS Hladnovská 119, O. Muglinov

Tel.: 596242257  


KDE NÁS NAJDETE

Trolejbusová zastávka č. 105 - MEXIKO


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu