GDPR

Co jsou osobní a citlivé údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace o osobě, na základě které tuto osobu můžeme nějakým způsobem identifikovat. Do osobních údajů spadá jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt a jiné. Citlivý údaj je údaj, který jakýmkoliv způsobem vypovídá, poskytuje informace o rasovém, etnickém původu osoby, o politických postojích, členství v politických organizacích. Dále poskytuje informace o náboženství, zdravotním stavu aj.

Komu poskytuji souhlas?

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete svým podpisem organizaci:

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace 
Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava 
IČO: 10858083

Zpracování osobních a citlivých údajů:

Sociální služby Slezská Ostrava, p. o., Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava zpracovává osobní údaje žadatele o sociální službu, případně i jeho opatrovníka či zmocněnce, v rozsahu žádosti o poskytování sociální služby, za účelem přípravy smluvního vztahu k poskytování sociálních služeb dle § 90 a 91c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů žadatele a následně uživatele probíhá na základě oprávněného zájmu správce po celou dobu platné žádosti podané a aktualizované žadatelem a po celou dobu poskytovaní sociální služby příspěvkové organizace. Po ukončení platnosti žádosti či ukončení poskytované sociální služby, je zpracování omezeno pouze pro naplnění účelu zákonem stanovené archivace.

Sociální služby Slezská Ostrava, p. o., Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava, zpracovává citlivé údaje žadatele o sociální službu v rozsahu formuláře "Posudek o zdravotním stavu pro účely poskytnutí sociální služby", za účelem naplnění povinností dle § 91 odst. (3)c a (4) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování citlivých údajů žadatele, probíhá na základě plnění zákonné povinnosti správce po celou dobu poskytované sociální služby. Po ukončení poskytované sociální služby je zpracování omezeno pouze pro naplnění účelu zákonem stanovené archivace.

Zpracování provádějí výhradně zaměstnanci Sociálních služeb Slezská Ostrava, p. o., údaje nejsou poskytovány jinému subjektu k dalšímu zpracování s výjimkou orgánů státní správy jako jsou Úřad práce, ČSSZ, soudy, zdravotní pojišťovny aj. a orgánů činné v trestním řízení. Zpracování osobních a citlivých údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona o ochraně osobních údajů. Detailní informace o zpracování osobních údajů a možnosti uplatnění práv jejich subjektů jsou k dispozici na kontaktním pracovišti správce.

Jaké údaje zpracováváme?

Po udělení souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů můžeme zpracovávat údaje především pro účely sociální dokumentace žadatele. Dle § 91 odst. 3c a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů máme dále povinnost před uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb, zpracovávat informace o zdravotním stavu žadatele pro účely zjištění vhodnosti přijetí, dle § 91 odst. 3c a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních a citlivých údajů uživatele probíhá na základě plnění zákonné povinnosti správce po celou dobu poskytované sociální služby.

Přístup k osobním údajům:

Žadatel, uživatel může požadovat přístup k osobním či citlivým údajům, které jsou o jeho osobě zpracovávány, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností Sociálních služeb Slezská Ostrava, p. o., či jiných subjektů zpracovávat osobní a citlivé údaje.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese Sociálních služeb Slezská Ostrava, p. o., nebo doručením písemného oznámení na adresu Sociálních služeb Slezská Ostrava, p. o. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů ovšem nelze poskytovat sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podání stížnosti:

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů nebo jiných výhrad, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111
Web: www.uoou.cz 

Nakládání s osobními, citlivými údaji a zajištění jejich ochrany se řídí vnitřní směrnicí na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Petr Štětka, email: petr.stetka@moore-czech.cz , tel.: +420 227 031 495

Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 Karlín
IČ: 09692142
Zastoupena: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

Osobou odpovědnou za oblast ochrany osobních údajů v příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava je Kristýna Matýsková, tel: 724863499 email: kmatyskova@ssso.cz 

KONTAKTUJTE NÁS

Sociální služby Slezská Ostrava

Stará cesta 125/4, 711 00 Slezská Ostrava - Hrušov

555 131 621

posta@ssso.cz

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.

NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu