PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace nabízí prostřednictvím oddělení sociálních služeb seniorů, a zdravotně postiženým občanům terénní pečovatelskou službu dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelům pečovatelské služby jsou nabízeny rovněž fakultativní úkony. 

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • Udržet uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí.
 • Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatele.
 • Překonat nebezpečí sociálního vyloučení.

ZÁSADY (PRINCIPY) POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 1. Respektování volby uživatele - pečovatelskou službu poskytujeme na základě vlastního rozhodnutí uživatele, v souladu s vnitřními pravidly oddělení sociálních služeb.
 2. Dodržování práv uživatele - respektujeme a podporujeme individualitu, práva a odpovědnost uživatele služby.
 3. Cíle pečovatelské služby- prostřednictvím pečovatelské služby se snažíme uživateli pomoci udržet jeho místo ve společnosti a chránit ho před nebezpečím sociálního vyloučení.
 4. Individuální přístup - dbáme na individuální přístup ke každému, a to od počátku jednání, plánování služby až k individuálnímu poskytování služeb pečovatelem.
 5. Individuální plánování služby - pečovatelskou službu poskytujeme dle individuálních potřeb uživatele v souladu s vnitřními předpisy oddělení sociálních služeb.
 6. Zaměření na všechny stránky osobnosti - na uživatele služby pohlížíme komplexně, podporujeme jeho dovednosti a schopnosti (zaměření na celistvost).
 7. Spolupráce s institucemi, organizacemi a ostatními osobami - poskytování pečovatelské služby je založeno na vzájemné spolupráci mezi námi a uživatelem, lékařem, rodinou a dalšími účastníky.
 8. Jasná pravidla- pečovatelskou službu poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb tak, aby vzbuzovala důvěryhodnost a dosahovala úrovně profesionální péče (profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků). Jsou stanovena jasná pravidla pro uživatele a poskytovatele.
 9. Diskrétnost - zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěryhodnosti sdělení uživatelů, dbát na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby.

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby Slezská Ostrava je poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pečovatelská služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Služba se neposkytuje:
- osobám s mentálním postižením vyjma osob s lehkou mentální retardací,
- osobám závislým na omamných látkách a alkoholu,
- osobám, které nejsou schopny zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro výkon činnosti pečovatelské služby tak, jak je stanoveno v metodickém pokynu č. 20 (např. osoby s infekčním či jiným nakažlivým rizikovým onemocněním, rizikovým chováním, dekompenzovaným psychickým stavem apod.).

Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat lékařský posudek uživatele pečovatelské služby, pokud zde existují důvodné pochybnosti o tom, zda-li uživatel pečovatelské služby spadá do cílové skupiny pečovatelské služby.

MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ PS, MATERIÁLNĚ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Pečovatelská služba se poskytuje na území městského obvodu Slezská Ostrava a Michálkovice. Veškeré úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány terénní formou v přirozeném domácím prostředí uživatelů služby. Ambulantní formou v prostorách středisek osobní hygieny v DPS Hladnovská 119a, Ostrava-Muglinov a DPS Heřmanická 19a, Slezská Ostrava nabízíme poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

PROVOZNÍ DOBA TERENNÍ A AMBULANTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • Pondělí - pátek od 07.00 hodin do 19.00 hodin (15:30 - 19:00 hodin v rozsahu 1,00 úvazku pracovníka v sociálních službách) 
 • So, Ne, ve svátek od 07.00 hodin do 15.30 hodin - v rozsahu 1,00 úvazku pracovníka v sociálních službách

KAPACITA TERENNÍ A AMBULANTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Kapacita terénní a ambulantní pečovatelské služby je stanovena v rozsahu 9,00 přepočteného úvazku pracovníků vykonávajících pečovatelskou činnost.
Terénní dovoz jídla - 45 uživatelů/denně - dovoz jídla
Okamžitá kapacita ambulantní pečovatelské služby - 2 uživatelé (středisko osobní hygieny)

KONTAKTY

Mgr. Darina Kolková

vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby 

Adresa: DPS Hladnovská 119, O.Muglinov
Tel.: 596 245 502, 602 369 430
E-mail: dkolkova@ssso.cz 

Bc. Veronika Foltová

sociální pracovník

Adresa: DPS Hladnovská 119, O.Muglinov
Tel.: 596 613 711, 725 533 227 
E-mail: pecovatelskasluzba@ssso.cz 

Seidl Milan

rozvoz obědů

Tel.:724 676 272

Milada Pustková, DiS.

metodik

Adresa: DPS Hladnovská 119, O. Muglinov
Tel.: 770 130 175
E-mail: mpustkova@ssso.cz

Domy s pečovatelskou službou

DPS Hladnovská 119, O.Muglinov
Tel.: 596242257
E-mail: dpshladnovska@ssso.cz 

DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava
Tel.. 596243018
E-mail: dpshermanicka@ssso.cz KDE NÁS NAJDETE

DPS Hladnovská 119, O.Muglinov

NAŠE DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DPS Hladnovská 119, O.Muglinov

Bydlení v objektu DPS je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu a jejich zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče. Objekt je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému obvodu Slezská Ostrava. Je tvořen 96 samostatnými bytovými jednotkami, jídelnou, prádelnou a dalšími společnými prostory. Prostřednictvím oddělení sociálních služeb je zajišťována pečovatelská služba. V budově je zřízena ordinace praktického lékaře, pultový obchod. Obyvatelé mohou dále využívat terénní zdravotní péči, kterou nabízí Agentura Sestra. V prvním patře objektu je vytvořeno samostatné oddělení odlehčovací pobytové služby.     


DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava 

Bydlení v objektu DPS je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu a jejich zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče.

Objekt je tvořen čtyřmi samostatně stojícími domy, střediskem osobní hygieny a prádelny, jídelnou a dalšími společnými prostory určenými pro potřeby členů klubu důchodců a ostatních obyvatel DPS. Pečovatelská služba je zajišťována v rozsahu základních činností.

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 7.00 - 19.00 hodin
So, Ne, svátek: 7.00 - 15.30 hodin 


Komunitní dům pro seniory - KoDuS Heřmanická 22, Slezská Ostrava 

Bydlení v objektu Komunitního domu pro seniory je určeno pro občany, kteří dosáhli věku 60 a více let, za předpokladu nepřekročení 1 násobku průměrné měsíční mzdy v případě jednotlivce nebo 1,2 násobku průměrné měsíční mzdy v případě dvojice žadatelů a při splnění dalších podmínek Zásad pro nájem bytů v Komunitním domě pro seniory a jejichž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče. Objekt je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému obvodu Slezská Ostrava. V domě je zbudováno 11 bytů velikosti 1 + 1 a 6 garsoniér. Byty jsou velké maximálně 45 metrů čtverečních a všechny jsou bezbariérové. V domě jsou dva vchody se dvěma výtahy, k dispozici je i komunitní místnost. 


KONTAKTUJTE NÁS

Sociální služby Slezská Ostrava

Stará cesta 125/4, 711 00 Slezská Ostrava - Hrušov

555 131 621

posta@ssso.cz

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu