PODNĚTY A STÍŽNOSTI

Postupy pro podávání, přijímání a vyřizování stížností jsou zpracovány ve SQ č.7

JAK ROZLIŠUJEME, CO JE A CO NENÍ STÍŽNOST 

Připomínka - každé upozornění týkající se poskytovaných sociálních služeb od uživatele, jeho opatrovníka, či blízkých osob směrem k vedení Domova, pokud není označena jako stížnost. Připomínky řeší převážně ten, na koho jsou směřovány.

Podnět, návrh - ze strany uživatele, jeho opatrovníka či blízkých osob, který směřuje ke zlepšení sociální služby. Projednají se na poradách.

Stížnost - sdělení, jehož předmětem je nějaký nedostatek ve způsobu poskytování sociální služby, nesprávné jednání zaměstnanců Domova. Stěžovatel vyjadřuje nespokojenost se způsobem poskytování služeb nebo jejich kvalitou.

Na připomínky, návrhy, podněty neodpovídáme písemně.

STÍŽNOSTI, PODNĚTY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY LZE PODAT

  • písemně (včetně e-mailem) případně na formuláři pro podávání stížností,
  • ústně,
  • telefonicky,
  • osobně nebo prostřednictvím zástupce,
  • anonymně.

ADRESA PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Domov pro seniory Antošovice
Chalupova 1/1
711 00 Ostrava - Antošovice

Mgr. Kateřina Krenželoková - vedoucí domova pro seniory Antošovice
Tel: 601 698 591
e-mail: kkrenzelokova@ssso.cz

V budově Domova jsou rozmístěny schránky, do kterých je možné stížnosti vhodit. Schránky jsou pravidelně otevírány a jejich obsah je předán vedoucí Domova k zaevidování.
Pokud je stížnost na kvalitu a způsob poskytovaní služeb sdělena ústně - příjemce (pracovník Domova pro seniory Antošovice) stížnost zaznamená do připraveného formuláře a předá vedoucí Domova. Odpověď na stížnost obdržíte obvykle do 28 dní od podání. Odpověď na anonymní stížnost je zpravidla zveřejněna po dobu 10 dnů na nástěnce v budově Domova.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření která vedou k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete dále obrátit například na zřizovatele SSSO, p. o., Veřejného ochránce práv nebo na Český helsinský výbor, a další.

DALŠÍ KONTAKTY NA INSTITUCE, KDE JE MOŽNO PODAT STÍŽNOST

Veřejný ochránce práv                                                                        Český helsinský výbor
Údolní 39                                                                                             Štefánikova 21
602 00 Brno                                                                                       150 00 Praha 5

www.ochrance.cz                                                                                www.helcom.cz