VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Domova je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí.
Usilujeme o to, aby byla služba poskytována v bezpečném a laskavém prostředí na základě individuálních potřeb jednotlivých seniorů tak, aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožití stáří.  


CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • zachování soběstačnosti uživatele vzhledem k jeho dovednostem a schopnostem;
 • zachování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím;
 • zajistit poskytování kvalitní a odborné služby;
 • podpora individuálních potřeb a cílů uživatele.

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA OBAHUJE, V SOULADU S § 49 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

 • poskytnutí ubytování;
 • poskytnutí stravy;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.


ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • empatický, ohleduplný a laskavý přístup k uživateli;
 • individuální přístup k uživateli;
 • respektování volby uživatele;
 • dodržování práv uživatele;
 • zaměření se na všechny stránky osobnosti uživatele;
 • zajištění profesionální odbornosti personálu.


CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám, které dosáhly 65 let, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb. 


SOCIÁLNÍ SLUŽBA NENÍ URČENA OSOBÁM

 • které nespadají do cílové skupiny;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • které jsou závislé na požívání alkoholu a jiných omamných či návykových látkách.