OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKREDITOVANÉ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (AKREDITACE MPSV)

 • Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné pomocí on-line přihlašovacího formuláře, který je umístěn u každé anotace daného školení.
 • Přihlášení je považováno za závazné a vyjadřujete souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.
 • Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o Ochraně osobních údajů zde.
 • Objednavatel kurzu dává souhlas SSSO p.o. na on-line kurzech pořizovat tzv. snímky obrazovky z důvodu doložení účasti případné kontrole MPSV.

2. ÚHRADA ŠKOLENÍ

 • Daňový doklad Vám bude doručen na e-mail v den konání školení. Standardní doba splatnosti činí 14 dnů od vystavení faktury. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována. 
 • Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti (sociální služby, veřejná správa). Účastníkům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

3. ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO PODMÍNKY

 • Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést e-mailem nejpozději 5 dnů před konáním semináře na email vzdelavani@ssso.cz
 • V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

4. OSVĚDČENÍ

 • Osvědčení je v případě realizace školení formou on-line zasíláno po absolvování školení emailem v elektronické podobě s platným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát). Tato forma je považována za originál a je akceptovatelná MPSV.
 • V případě realizace školení prezenční formou je osvědčení předáno osobně účastníkům na závěr školení.
 • Podmínkou pro vydání osvědčení je účast na vzdělávacím programu v plném rozsahu - absolvování 100 % hodinové dotace.

5. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

6. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.