OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKREDITOVANÉ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (AKREDITACE MPSV)

  • Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné pomocí on-line přihlašovacího formuláře, který je umístěn u každé anotace daného školení.
  • Přihlášení je považováno za závazné a vyjadřujete souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.
  • Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o Ochraně osobních údajů zde.
  • Objednavatel kurzu dává souhlas SSSO p.o. na on-line kurzech pořizovat tzv. snímky obrazovky z důvodu doložení účasti případné kontrole MPSV.

2. ÚHRADA PRONÁJMU

  • Daňový doklad Vám bude doručen na e-mail v den konání školení. Standardní doba splatnosti činí 14 dnů od vystavení faktury. Při úhradě je nutné uvést variabilní symbol, jinak platba nebude identifikována. 
  • Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti (sociální služby, veřejná správa). Účastníkům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

3. ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO PODMÍNKY

Zrušení celé akce možné 30 dní předem bezplatně.

Při zrušení 30-15 dní předem poskytovateli propadá zaplacená záloha (50% z pronájmu a ubytování).

Zrušení 15 a méně dní předem je objednatel povinen zaplatit celou sumu za pronájem prostor a ubytování.

Při zrušení 72 a méně hodin předem je objednatel povinen zaplatit také veškeré výdaje spojené s připravovaným občerstvením.

Změny v počtu osob je možné provádět bezplatně do 72 hodin před akcí - v tomto případě budou účtovány další služby za skutečný počet osob. Při změně 72 a méně hodin předem budou služby účtovány za všechny objednané osoby.

5. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

6. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.