Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - zaopatřovací příspěvek

Tematická oblast

Legislativa 

Počet účastníků 

25

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
VP - pracovník v manažerské funkci 


akreditace MPSV č. A2022/0699-SP/VP
vedený specialistkou na dané téma Ing. Ivanou Grunerovou

Datum konání: 04.04.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

ANOTACE:

1. Úvod, Legislativa

Úvod - absolventi se seznámí s tématem a obsahem přednášky, vyjádření očekávání účastníků a doplnění jejich představ do obsahu přednášky
Legislativa - novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, účel jednotlivých dávek

1 hod.

2. Vymezení základní pojmů, Zprostředkovaná a nezprostředkovaná pěstounská péče

Vymezení základní pojmů - osoba pečující, osoba v evidenci, nezaopatřenost, přímé zaopatření
Zprostředkovaná a nezprostředkovaná pěstounská péče

1,5 hod.

3. Změny u odměny pěstouna

Změny u odměny pěstouna x příspěvek při pěstounské péči

1,5 hod.

4. Zaopatřovací příspěvek opakující se

Zaopatřovací příspěvek opakující se - podmínky nároku

1,5 hod.

5. Individuální plán mladého dospělého

Individuální plán mladého dospělého

1,5 hod.

6. Zaopatřovací příspěvek jednorázový, řízení o zaopatřovacím příspěvku, závěr

Zaopatřovací příspěvek jednorázový
Řízení o zaopatřovacím příspěvku - okruh oprávněných osob, povinnosti žadatele a příjemce
Shrnutí, závěr - shrnutí probraného tématu, odpovědi na dotazy (možno klást dotazy během celého semináře)

1 hod.

Cílem semináře je představit účastníkům novou nepojistnou sociální dávku, o které rozhoduje Úřad práce ČR, a to zaopatřovací příspěvek, a kterou upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Kurs je zaměřen na seznámení účastníků s podmínkami nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho typy (opakující se a jednorázový) a jeho zařazení v systému pěstounských dávek. Účastníci získají základní přehled nejen o podmínkách nároku na tuto dávku, ale také o způsobu řízení, povinnostech žadatele a příjemce zaopatřovacího příspěvku, vč. jeho spolupráce s obecním úřadem obce s rozšířenou působností při vypracování a realizaci individuálního plánu mladého dospělého.

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolventi kurzu by měli získat základní orientaci v problematice nepojistné sociální dávky zaopatřovací příspěvek, o němž rozhoduje Úřad práce ČR. Měli by si osvojit postupy při uplatnění nároku na tuto dávku a seznámit se se základními podmínkami nároku. Měli by být schopni své poznatky dále interpretovat pro praktické využití v rámci své pracovní činnosti, zejména sociálního poradenství, doprovázení a především jako sociální kurátoři . Měli by být schopni předat základní informace vztahující se uplatnění nároku na tuto dávku mladým dospělým, tedy dětem, které byly do doby zletilosti v pěstounské péče nebo opouští ústavní výchovu.

LEKTOR: Ing. Ivana Grunerová

Působí dlouhodobě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde má v kompetenci metodickou a rozhodovací činnost na úrovni odvolacího orgánu v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, náhradního výživného a dávek pro osoby zdravotně postižené. Je spoluautorkou knihy Komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a odborných článků věnovaných problematice nepojistných dávek. Jako lektorka odborných seminářů se věnuje především zákonu o sociálních službách, zákonu o pomoci v hmotné nouzi, náhradnímu výživnému a správnímu řádu ve vztahu k nepojistným dávkám.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy.
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST