Výkon opatrovnictví v praxi

Tematická oblast

Přímá práce s klientem - metody v praxi: Specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Počet účastníků

20 

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
Pracovník v manažerské, řídící funkci 


akreditace MPSV č. A2022/1338-SP/VP vedený specialistou na dané téma Mgr. Ivanou Adamcovou

Datum konání: 04.05.2023, 19.10.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

Modul č. 1 právní předpisy, svéprávnost, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti                                                                       45 min.

Úvod
Právní předpisy - Základní právní předpisy související s tématem kurzu.
Svéprávnost - Definice pojmu svéprávnosti.
Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat - Základní informace k podpůrným opatřením při narušení zletilého právně jednat, rozdíly mezi jednotlivými opatřeními.
Jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti - Základní informace k jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti.


Modul č. 2 Omezení svéprávnosti, základní ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, řízení o svéprávnosti a opatrovnictví člověka                                                                            45 min.

Omezení svéprávnosti - Zákonné podmínky, které musí být splněny pro omezení svéprávnosti člověka.
Zákon o zvláštních řízeních soudních - Základní informace o účelu zákona, nejdůležitější ustanovení týkající se obsahu semináře.
Řízení ve věci svéprávnosti a opatrovnictví člověka - Průběh soudního řízení od podání návrhu po rozhodnutí s důrazem na praktické využití a zkušenosti z praxe.


Modul č. 3 Práva a povinnosti opatrovníka                         45 min. 

Seznámení s právy a povinnostmi opatrovníka při výkonu opatrovnictví.


Modul č. 4 Veřejný opatrovník, nejdůležitější úkony po ustanovení opatrovníka                                                                                                                  45 min.

Veřejný opatrovník - Podmínky pro ustanovení veřejného opatrovníka.
Nejdůležitější úkony po jmenování opatrovníka - Doporučený postup po jmenování opatrovníka, soupis spravovaného jmění, praktické rady a zkušenosti.


Modul č. 5 Nejčastější pravidelné činnosti opatrovníka        90 min.

Zkušenosti z praxe ohledně nejčastějších činností opatrovníka, pravidelné vyúčtování správy jmění opatrovance, konečné vyúčtování správy jmění opatrovance.


Modul č. 6 Opatrovnická rada z pohledu opatrovníka, kazuistika     90 min.

Opatrovnická rada - Vymezení pojmu, role opatrovníka při spolupráci s opatrovnickou radou.
Kazuistika - Konkrétní příklad z praxe, prostor pro stručné kazuistiky účastníků kurzu.

Shrnutí, dotazy, závěr  

ANOTACE:

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s problematikou svéprávnosti a opatrovnictví. Účastníci získají orientaci v těchto oblastech, seznámí se s pojmy jako je právní jednání, svéprávnost, narušení schopnosti zletilého právně jednat. Účastníkům kurzu bude představen průběh řízení o svéprávnosti a opatrovnictví, podmínky pro omezení svéprávnosti, práva a povinnosti opatrovníka, budou předány informace k veřejnému opatrovnictví a opatrovnické radě. Rovněž se účastníci kurzu seznámí s podpůrnými opatřeními při narušení zletilého právně jednat a s některými dalšími mírnějšími a méně omezujícími opatřeními, než je omezení svéprávnosti. poradenství Problematika je zaměřena na využitelnost v práci sociálních pracovníků jak obcí, tak i sociálních služeb, zejména při poskytování poradenství a další pomoci klientům. 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice svéprávnosti, opatrovnictví a podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, budou seznámeni s průběhem soudního řízení ve věci svéprávnosti a opatrovnictví.
Absolventi kurzu by měli být schopni získané vědomosti uplatnit v praxi.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy.
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST