Ústavní a ochranná výchova z pohledu kurátora pro mládež včetně přemístění v rámci etopedické sítě a návazné spolupráce se sociálním pracovníkem obecné sociální práce

Tematická oblast

Legislativa - zákon o sociální právní ochraně dětí
Teorie metod sociální práce a standardy kvality
Přímá práce s klientem - specifika práce s konkrétní cílovou skupinou 

Počet účastníků 

28

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství 


akreditace MPSV č. A2022/0825-SP
vedený specialistou na dané téma Mgr. Václavem Pěkníkem, DiS.

Datum konání: 06.04.2023, 19.09.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

ANOTACE:

Modul č. 1 Ústavní výchova

Úvod
Ústavní výchova - postup při nařízení ústavní výchovy, svolání případové konference, důvody pro neumístění, realizace umístění, úloha orgánu SPOD, činnost kurátora pro mládež ve vztahu k dítěti s nařízenou ústavní výchovou, institut pobytu dítěte mimo ústav, problematika nezletilých, kteří odcházejí z ústavu bez vědomí pracovníků, společný pobyt matky s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou s nezl. dítětem, práce s rizikem, děti na útěku a postup policie.

2 hod.

Modul č. 2 Ochranná výchova

Ochranná výchova, umístění do ochranné výchovy, základní rozdíly oproti ústavní výchově, základ práce kurátora pro mládež s dítětem v ochranné výchově, spolupráce se zařízením pro děti s nařízenou ochrannou výchovou.

2 hod.

Modul č. 3 Spolupráce kurátora pro mládež se sociálním pracovníkem obecné sociální práce a s dítětem s nařízenou ústavní či ochrannou

Spolupráce kurátora pro mládež se sociálním pracovníkem obecné sociální práce a s dítětem s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, vymezení kompetencí, problematika zaopatřovacího příspěvku. Příklad zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy včetně zařízení pro děti se závažnými poruchami chování a zařízení pro děti vyžadující léčebnou péči - Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, oddělení Janová, Výchovný ústav Boletice, DDŠ Chrudim, DDŠ Kunčice.

2 hod.

Modul č. 4 Analýza kazuistik

Rozebírání jednotlivých kazuistik
Závěr - otázky a odpovědi

2 hod.

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu rozdílné instituty ústavní a ochranné výchovy včetně postupu kurátora pro mládež v rámci těchto institutů institucionální formy náhradní rodinné péče. Účastníci získají základní orientaci v problematici ústavní a ochranné výchovy. Účastník kurzu by měl získat informace o tom jaký je zákonný postup z pohledu sociální kurately při řešení situace dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou včetně přemístění dítěte z jednoho zařízení do jiného zařízení s ohledem na specifika jednotlivých zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy včetně konkrétního postupu kurátora pro mládež a návazné spolupráce se sociálním pracovníkem obecné sociální práce.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice ústavní a ochranné výchovy včetně řešení umístění dítěte do ústavní a ochranné výchovy a přemístění dítěte z ústavní či ochranné výchovy, včetně konkrétních kroků a postupů ze strany kurátora pro mládež včetně navazující spolupráce se sociálním pracovníkem obecné sociální práce.  

Lektor: Mgr. Václav Pěkník

Absolvent filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor sociální práce s poradenským zaměřením, 17 let praxe v oboru sociálně právní ochrany dětí, nejprve na pozici kurátora pro mládež a již 11 let na pozici vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Dlouhodobě se věnuje práci s delikventní mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy, protiprávním jednáním, dětem s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Aktivní člen týmu pro mládež na území města Ostravy. Je také členem profesní komory sociálních pracovníků a sociálně-právní ochrany dětí, z. s.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy.
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST