Svéprávnost a opatrovnictví pro sociální pracovníky

Tematická oblast

Počet účastníků

20 

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství


akreditace MPSV č. A2022/1337-SP/VP vedený specialistou na dané téma Mgr. Ivanou Adamcovou

Datum konání: 20.04.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníkyPrezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

Modul č. 1 Stručný historický kontext                               45 min.

Úvod
Stručný historický kontext - Stručné představení historického vývoje právních předpisů týkajících se opatrovnictví od roku 1918. 


Modul č. 2 Právní předpisy, svéprávnost                45 min.

Právní předpisy - Představení právních předpisů upravujících svéprávnost, opatrovnictví, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a dalších důležitých souvisejících právních předpisů s důrazem zejména na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
Svéprávnost - Definice pojmu svéprávnosti, plná a částečná svéprávnosti, nabytí svéprávnosti před dosažením zletilosti.


Modul č. 3 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat                                                                           90 min. 

Předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastupování členem domácnosti. Další mírnější a méně omezující opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat (jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění nebo některých nepojistných dávek).


Modul č. 4 Omezení svéprávnosti, řízení ve věci svéprávnosti a opatrovnictví                                                                               45 min.

Zákonné podmínky, které musí být splněny pro omezení svéprávnosti člověka.
Řízení ve věci svéprávnosti a opatrovnictví - Průběh soudního řízení od podání návrhu po rozhodnutí


Modul č. 5 Práva a povinnosti opatrovníka, opatrovnictví z pohledu činnosti obce                           45 min.

Práva a povinnosti opatrovníka - Seznámení s právy a povinnostmi opatrovníka při výkonu opatrovnictví, soupis spravovaného jmění, podávání ročních zpráv, schválení některých rozhodnutí opatrovnickou radou nebo soudem.
Opatrovnictví z pohledu činnosti obce - Stručný přehled činností obce v případech, kdy je opatrovníkem ustanovena fyzická osoba, nebo veřejný opatrovník.


Modul č. 6 Opatrovnická rada                                           90 min.

Vymezení pojmu, seznámení s účelem, právy a povinnostmi opatrovnické rady, ukončení funkce člena opatrovnické rady.
Shrnutí, dotazy, závěr  

ANOTACE:

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s problematikou svéprávnosti a opatrovnictví. Účastníci získají orientaci v těchto oblastech, seznámí se s pojmy jako je právní jednání, svéprávnost, narušení schopnosti zletilého právně jednat. Účastníkům kurzu bude představen průběh řízení o svéprávnosti a opatrovnictví, podmínky pro omezení svéprávnosti, práva a povinnosti opatrovníka, budou předány informace k veřejnému opatrovnictví a opatrovnické radě. Rovněž se účastníci kurzu seznámí s podpůrnými opatřeními při narušení zletilého právně jednat a s některými dalšími mírnějšími a méně omezujícími opatřeními, než je omezení svéprávnosti. poradenství Problematika je zaměřena na využitelnost v práci sociálních pracovníků jak obcí, tak i sociálních služeb, zejména při poskytování poradenství a další pomoci klientům. 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice svéprávnosti, opatrovnictví a podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, budou seznámeni s průběhem soudního řízení ve věci svéprávnosti a opatrovnictví.
Absolventi kurzu by měli být schopni získané vědomosti uplatnit v praxi.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy.
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST