Řešení záškoláctví z pohledu kurátora pro mládež

Tematická oblast

Měkké dovednosti - komunikační dovednosti
Teorie metod sociální práce
Přímá práce s klientem - specifika práce s konkrétní cílovou skupinou

Počet účastníků

28

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství 


akreditace MPSV č. A2022/0702-SP
vedený specialistou na dané téma Mgr. Václavem Pěkníkem, DiS.

Datum konání: 16.03.2023, 13.06.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


ÚČEBNÍ PLÁN

ANOTACE:

Modul č.1 Problematika záškoláctví

Úvod
Legislativa, právo na vzdělání, Úmluva o právech dítěte
Škola a rodina, školský zákon, záškoláctví, definice, druhy, příčiny, záškoláctví a neomluvená absence, postup školy, škola a OSPOD

2 hod.

Modul č. 2 Záškoláctví a SPOD

Záškoláctví a SPOD, vyhodnocení situace dítěte, sociální práce s rodinou, intervence a opatření kurátora pro mládež při řešení záškoláctví (poradenství vs. opatření při práci s ohroženým dítětem záškoláctvím), případová konference, výchovná opatření, praxe orgánu SPOD.  

2 hod.

Modul č. 3 Zainteresované subjekty při řešení záškoláctví

Spolupráce se zainteresovanými subjekty (PČR, Městská policie, správní orgán pro řešení přestupků na úseku školství, záškoláctví a lékaři, spolupráce s neziskovým sektorem - sociálně aktivizační služba).

2 hod.

Modul č. 4 Analýza kazuistik

Rozebírání jednotlivých kazuistik
Závěr - otázky a odpovědi

2 hod.

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu postup kurátora pro mládež při řešení záškoláctví včetně spolupráce s konkrétními subjekty, kterými jsou základní škola, sociálně-aktivizační služba, Policie ČR, správní orgán pro řešení přestupku na úseku školství atd. Účastníci získají orientace v problematice řešení záškoláctví, a to jak na úrovni sociální práce s rodinou, vyhodnocení situace ohroženého dítěte, nastavení individuálního plánu ochrany dítěte v souvislosti se záškoláctvím a pak také konkrétní postup kurátora pro mládež při řešení problematiky neomluvené absence ve vztahu k Policii ČR, případně OSZ či přestupkové komisi příslušného úřadu. Účastník kurzu by měl získat informace o tom jaký je zákonný postup z pohledu sociální kurately, případně řešení záškoláctví ve vtahu k plnění povinné školní docházky a jeho důsledky vůči zákonným zástupcům v případě podezření na zanedbání péče o nezl. v oblasti výchovy a vzdělávání.

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice řešení záškoláctví, identifikaci, co je a co není záškoláctví, problematiky vyhodnocení situace dítě a rodiny, navázání spolupráce s příslušnými subjekty, případná učiněná opatření ze strany kurátora pro mládež. Měli by schopni účinně řešit záškoláctví se zainteresovanými subjekty.

LEKTOR: Mgr. Václav Pěkník

Absolvent filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor sociální práce s poradenským zaměřením, 17 let praxe v oboru sociálně právní ochrany dětí, nejprve na pozici kurátora pro mládež a již 11 let na pozici vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Dlouhodobě se věnuje práci s delikventní mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy, protiprávním jednáním, dětem s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Aktivní člen týmu pro mládež na území města Ostravy.  Je také členem profesní komory sociálních pracovníků a sociálně-právní ochrany dětí, z. s.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod.

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy. 
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST