Průvodce dávkami nepojistných systémů

Tematická oblast

Náhled do systému nepojistných dávek včetně postupu v řízení a opravných prostředcích.

Počet účastníků

25

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství
VP - pracovník v manažerské funkci 


akreditace MPSV č. A2022/0700-SP/VP
vedený specialistkou na dané téma Ing. Ivanou Grunerovou 

Datum konání: 06.06.2023
Forma výuky: prezenčně
       
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

1. Úvod, Legislativa

Úvod - absolventi se seznámí s tématem a obsahem přednášky, vyjádření očekávání účastníků a doplnění jejich představ do obsahu přednášky
Legislativa - přehled zvláštních zákonů v oblasti nepojistných sociálních dávek, účel jednotlivých dávek

1 hod.

2. Úřad práce ČR jako orgán 1. instance, účastník řízení 

Úřad práce ČR jako orgán 1. instance, místní a věcná příslušnost k rozhodování o dávkách nepojistných systémů; MPSV jako odvolací orgán
Účastník řízení - žadatel o dávku, typy zastoupení (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec)

1 hod.

3. Žádost o dávku 

Žádost, její náležitosti, odstranění vad žádosti, povinnosti žadatele; řízení z moci úřední

1,5 hod.

4. Druhy rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

Druhy rozhodnutí - oznámení, usnesení, rozhodnutí; specifika rozhodování u dávek nepojistných systémů 
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

2 hod.

5. Řízení o řádných opravných prostředcích

Řízení o řádných opravných prostředcích (řízení o námitkách - zvláštní zákony; odvolání a rozklad) 

1,5 hod.

6. Řízení o mimořádných opravných prostředcích, shrnutí, závěr

Řízení o mimořádných opravných prostředcích (přezkumné řízení; obnova řízení; soudní přezkum) - 60 min.

Shrnutí, závěr - shrnutí probraného tématu, odpovědi na dotazy (možno klást dotazy během celého semináře) - 15 min.

1 hod.

ANOTACE:

Cílem semináře je představit účastníkům systém nepojistných sociálních dávek, a to se zaměřením na postup při podání žádostí o tyto dávky, vč. možnosti využití opravných prostředků proti rozhodnutím Úřadu práce ČR. Účastníci získají základní přehled o nepojistných sociálních dávkách, a to dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách státní sociální podpory, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dávkách pěstounské péče, příspěvku na péči a náhradního výživného, o nichž rozhoduje Úřad práce ČR. Seznámí se s postupem Úřadu práce po podání žádostí a s typy rozhodnutí, jež tento správní orgán ve věci nepojistných dávek vydává a jaké jsou povinnosti žadatele a příjemce těchto dávek. Dále se lhůtami a podmínkami pro využití opravných prostředků.

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolventi kurzu by měli získat základní orientaci v problematice nepojistných sociálních dávek, o nichž rozhoduje Úřad práce ČR, jako prvoinstanční správní orgán. Měli by si osvojit postupy při uplatnění nároku na tyto dávky, seznámit se s právy a povinnostmi žadatele a později příjemce dávek. Rozlišovat jednotlivé typy správních rozhodnutí vydávaných úřadem práce a možnostmi uplatnění řádných i mimořádných opravných prostředků. Měli by být schopni své poznatky dále interpretovat pro praktické využití v rámci své pracovní činnosti, zejména sociálního poradenství a doprovázení. Dále by si měli osvojit znalosti, jaký konkrétní správní orgán o dávkách nepojistných systémů rozhoduje a administruje je, měli by být schopni předat základní informace vztahující se k podání opravných prostředků vůči rozhodnutím Úřadu práce ČR.

LEKTOR: Ing. Ivana Grunerová

Působí dlouhodobě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde má v kompetenci metodickou a rozhodovací činnost na úrovni odvolacího orgánu v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, náhradního výživného a dávek pro osoby zdravotně postižené. Je spoluautorkou knihy Komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a odborných článků věnovaných problematice nepojistných dávek. Jako lektorka odborných seminářů se věnuje především zákonu o sociálních službách, zákonu o pomoci v hmotné nouzi, náhradnímu výživnému a správnímu řádu ve vztahu k nepojistným dávkám.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod.

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy. 
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST