PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKREDITOVANÉ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (AKREDITACE MPSV)

Akceptujeme přihlášení prostřednictvím vyplněné pomocí on-line přihlašovacího formuláře, který je umístěn u každé anotace daného školení.

Přihlášení je považováno za závazné a vyjadřujete souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více o Ochraně osobních údajů zde.

2. ZPŮSOB PLATBY

Platbu přijímáme předem převodem po vystavení faktury, která je účastníkům zaslána e-mailem po vyplnění a odeslání přihlášky. Přihláška je platná uhrazením platby.

3. DPH

Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH v případě, že účastník spadá do cílové skupiny dané oblasti (sociální služby, veřejná správa). Účastníkům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

4. ODHLÁŠENÍ ZE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést písemně - e-mailem nejpozději 5 dnů před konáním semináře na email vzdelavani@ssso.cz

5. STORNO POPLATEK

V případě odhlášení ve lhůtě kratší 5 dnů před školením (den, kdy školení probíhá, se do lhůty nezapočítává) nebo v případě neomluvené účasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu. Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.

6. OSVĚDČENÍ

Osvědčení je v případě realizace školení formou on-line zasíláno po absolvování školení emailem v elektronické podobě s platným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát). Tato forma je považována za originál a je akceptovatelná MPSV.

V případě realizace školení prezenční formou je osvědčení předáno osobně účastníkům na závěr školení.

Podmínkou pro vydání osvědčení je účast na vzdělávacím programu v plném rozsahu - absolvování 100 % hodinové dotace.