Řešení záškoláctví z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí včetně spolupráce se zainteresovanými subjekty

07.12.2023 - Prezenčně v Ostravě

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Mgr. Václav Pěkník, DiS.
Akreditace MPSV: A2022/0702-SP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu postup kurátora pro mládež při řešení záškoláctví včetně spolupráce s konkrétními subjekty, kterými jsou základní škola, sociálně-aktivizační služba, Policie ČR, správní orgán pro řešení přestupku na úseku školství atd. Účastníci získají orientace v problematice řešení záškoláctví, a to jak na úrovni sociální práce s rodinou, vyhodnocení situace ohroženého dítěte, nastavení individuálního plánu ochrany dítěte v souvislosti se záškoláctvím a pak také konkrétní postup kurátora pro mládež při řešení problematiky neomluvené absence ve vztahu k Policii ČR, případně OSZ či přestupkové komisi příslušného úřadu. Účastník kurzu by měl získat informace o tom jaký je zákonný postup z pohledu sociální kurately, případně řešení záškoláctví ve vtahu k plnění povinné školní docházky a jeho důsledky vůči zákonným zástupcům v případě podezření na zanedbání péče o nezl. v oblasti výchovy a vzdělávání.

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).