Nejčastější problémy v sociálně vyloučených lokalitách

Tematická oblast

Teorie metod sociální práce
Přímá práce s klientem - specifika práce s konkrétní cílovou skupinou 

Počet účastníků 

28

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství 


akreditace MPSV č. A2022/0701-SP
vedený specialistou na dané téma Mgr. Václavem Pěkníkem, DiS.

Datum konání: 18.05.2023, 26.10.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


ÚČEBNÍ PLÁN

ANOTACE:

Modul č. 1 Problematika sociálního vyloučení

Úvod, sociálně vyloučená lokalita, definice, jejich rozložení v rámci ČR a v rámci města Ostravy, index sociálního vyloučení.

1 hod.

Modul. č. 2 Problematika bydlení

Problematika bydlení, bydlení jako součást sociálního začleňování, třístupňový model bydlení, systém prostupného bydlení, ubytovny, přímá a nepřímá diskriminace, azylový dům pro rodiny s dětmi, vstupní byty s doprovodným programem, odborné sociální poradenství.

2 hod.

Modul č. 3 Sociálně patologické jevy a vyloučení (nezaměstnanost, kriminality, závislosti, výchovné problémy)

Nezaměstnanost, dluhy a dluhová past, kriminalita, asistenti prevence kriminality, multidisciplinární tým, alkohol, drogy, záškoláctví, výchovné problémy.

2 hod.

Modul č. 4 Komunitní sociální práce a participace

Komunitní sociální práce, participace, romský asistent

2 hod.

Modul č. 5 Závěr - otázky a odpovědi

Shrnutí, závěr - otázky a odpovědi  

1 hod.

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu problematiku sociálně vyloučených lokalit a problémů, které se zde vyskytují. Účastníci získají základní orientaci v problematice vyloučených lokalit a jaké problémy se zde objevují četně přístupu k jejich řešení pomoci komunitní práce, multidisciplinárního přístupu, působení romských asistentů. Účastník kurzu by měl získat informace o tom jaký lze zvolit postup v případě problematiky bydlení, dluhové problematiky, výchovných problémů, závislostí či protiprávního jednání ve vyloučených lokalitách, co se osvědčuje v těchto případech a co nikoliv.  

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice sociální práce ve vyloučených lokalitách a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.

LEKTOR: Mgr. Václav Pěkník

Absolvent filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor sociální práce s poradenským zaměřením, 17 let praxe v oboru sociálně právní ochrany dětí, nejprve na pozici kurátora pro mládež a již 11 let na pozici vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Dlouhodobě se věnuje práci s delikventní mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy, protiprávním jednáním, dětem s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Aktivní člen týmu pro mládež na území města Ostravy. Je také členem profesní komory sociálních pracovníků a sociálně-právní ochrany dětí, z. s.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy.
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST