Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě

Tematická oblast


Počet účastníků

25

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství


akreditace MPSV č. A2022/1257-SP
vedený specialistkou na dané téma Ing. Ivanou Grunerovou 

Datum konání: 31.03.2023
Forma výuky: prezenčně
       
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníky
Prezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

1. Úvod, legislativa, aktuální znění zákona o náhradním výživném

Úvod - Absolventi se seznámení s tématem a obsahem přednášky, vyjádření očekávání účastníků a doplnění jejich představ do obsahu přednášky, zařazení dávky v rámci nepojistných dávkových systémů.
Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), předmět úpravy.

90 min.

2. Podmínky nároku na náhradní výživné, výše náhradního výživného  

Úřad práce ČR jako orgán 1. instance, místní a věcná příslušnost k rozhodování o dávkách nepojistných systémů; MPSV jako odvolací orgán
Účastník řízení - žadatel o dávku, typy zastoupení (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec)

90 min.

3. Povinnosti oprávněné osoby při poskytování náhradního výživného  

45 min.

4. Zastavení výplaty dávky a zánik nároku na dávku, přeplatky    

- Vymezení situací, kdy dochází k zastavení výplaty náhradního výživného a situací, které vedou k zániku nároku nebo odejmutí dávky.
-Vymezení situací, kdy dochází ke vzniku povinnost vrátit dávku 

45 min.

5. Řízení o přechodu pohledávky na stát

Rozhodování o přechodu pohledávek na výživné oprávněné osoby na stát a vymáhání těchto pohledávek.

45 min.

6. Shrnutí, závěr

- Shrnutí probraného tématu, odpovědi na dotazy (probíhá během celého semináře).

45 min.

ANOTACE:

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu nový zákon
č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Účastníci získají orientaci v problematice náhradního výživného, seznámí se s podmínkami vzniku nároku na dávku, způsobem stanovení výše dávky, problematikou změny její výše, porozumí základním pojmům v oblasti náhradního výživného, jako okruh oprávněných osob, exekuční titul, exekuce, soudní výkon rozhodnutí a také jaká jsou práva a povinnosti oprávněných osob. Seznámí se se specifiky řízení o dávce a s problematikou přechodu pohledávky na výživné na stát. 

LEKTOR: Ing. Ivana Grunerová

Velkou část svého profesního života se zabývá problematikou nepojistných sociálních dávek. Tuto oblast dlouhodobě přednáší jak pro Úřad práce ČR, tak v rámci akreditovaných školení pořádaných agenturami.

Působení ve veřejné správě:
2000 - 2011 - Krajský úřad Moravskoslezský kraj - metodik a zástupce vedoucí oddělení odboru sociálních věcí, rozhodovací činnost v odvolacím řízení v oblasti dávek nepojistných systémů, metodická činnost vůči obecním úřadům

2012 - dosud - MPSV - vedoucí oddělení odvolání a správní agendy MSK, rozhodovací činnost v rámci odvolacího správního orgánu u dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro zdravotně postižené, dávek státní sociální podpory; pěstounských dávek, kontrolní činnost vůči úřadu práce


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod.

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy. 
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST